Saturday, November 22, 2008

การทำงานเป็นทีม(Team work Competency)

การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นวิธีที่ดีในการดึงขีดความสามารถของบุคคลมาใช้ ทีมที่มีสมรรถนะการทำงานสูงต้องมีความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกของทีม โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานของแนวความคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ 5 ประการ ดังนี้
ความไว้วางใจ(trust)
1.ความซื่อสัตย์ (Integrity)
2.ความสามารถ(Competence)
3.ความคงเส้นคงวา(Consistency)
4.ความจงรักภักดี(Loyalty)
5.เปิดเผย(Openness)
แสดงทัศนะของความเชื่อถือไว้วางใจ (Dimensions Of trust) (Robbins. 1996 : 356)
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) : ความซื่อสัตย์และความจริงใจ
2. ความสามารถ (Competence) : ความรู้และทักษะทางเทคนิคและการสื่อสารระหว่างบุคคล
3. ความคงเส้นคงวา (Consistency) : ความไว้วางใจได้ ความสามารถคาดคะเนได้ ความสามารถในการใช้วิจารณญาณที่ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ความจงรักภักดี (Loyalty) : ความเต็มใจที่จะปกป้องและช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

5. ความเป็นคนเปิดเผย (Openness) : ความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและข่าวสารข้อมูลอย่างเต็มที่
ทัศนะ 5 ประการนี้มีการจัดลำดับความสำคัญโดย (1) ความซื่อสัตย์จะมีความสำคัญมากกว่าความสามารถ (2) ความสามารถจะมีความสำคัญมากกว่า ความจงรักภักดี (3) ความจงรักภักดีจะมีความสำคัญมากกว่าความคงเส้นคงวา (4) ความคงเส้นคงวามีความสำคัญมากกว่าความเป็นคน เปิดเผย ความซื่อสัตย์และความสามารถเป็นสิ่งสำคัญสุด เพื่อการตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความเชื่อถือไว้วางใจในใครคนใดคนหนึ่ง ความซื่อสัตย์ดูเหมือนจะถูกให้คะแนนสูงสุด เพราะว่าคนที่ปราศจากการรับรู้ในระบบคุณธรรมและไม่มีพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็จะไม่เกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อกัน
แล้วจะสร้างความเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างไร (How do you build trust ? )
แนวทางการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในทีมงาน สามารถกระทำได้ ดังนี้
1. การให้บุคคลอื่นได้รู้ว่าท่านให้ความสนใจในสิ่งที่เขาสนใจ
2. การทำงานเป็นทีม ให้การสนับสนุน ตลอดจนใช้คำพูดและการกระทำปกป้องทีมงานและสมาชิกในทีมงาน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมงาน
3. การเป็นคนเปิดเผย จะนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงควรอธิบายการตัดสินใจอย่างซื่อตรงและเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้ร่วมกันระดมความคิด (Brain storming) เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
4. มีความยุติธรรม ก่อนการตัดสินใจหรือกระทำการใด ๆ พึงพิจารณาว่าคนอื่น ๆ จะรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ ให้ความยุติธรรมในการประเมินผลโดยยึดหลักความเสมอภาคหรือความเป็นธรรมในการให้รางวัล
5. พูดตรงตามความรู้สึกของตนเอง การพูดอย่างจริงใจจะทำให้เกิดความเคารพผู้พูดมากขึ้น
6. แสดงความคงเส้นคงวาในคุณค่าอันเป็นพื้นฐานซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจ ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณค่าและเป็นที่เชื่อถือแล้วนำมาเป็นเครื่องชี้การตัดสินใจโดยต้องรู้ถึงความประสงค์ แล้ววางโครงการซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือความไว้วางใจ
7. สร้างความเชื่อมั่น โดยการปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากบุคคลในทีมงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กันและกัน
8. แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทำให้คนอื่นมีความชื่นชมและความเคารพนับถือโดยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านอาชีพและเทคนิคต่าง ๆ ความรู้สึกที่ดีต่อธุรกิจ ให้ความสนใจในการพัฒนาการสื่อสาร การสร้างทีมงาน และทักษะการสรางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในทีมงาน มีการให้ข้อมูลแก่กันและกัน รวมถึงต้องเผชิญกับความแตกต่างของแต่ละคนด้วยไม่ว่าจะเป็น ในด้าน อุปนิสัย ทัศนคติ ความสนใจ และการแสดงออก ของแต่ละคน
 ในทุกวันของการทำงานดูเหมือนว่ามีการทำงานเป็น “ทีมงาน” แต่จริง ๆ แล้วอาจเป็นเพียง “กลุ่มงาน” เท่านั้น
 แล้วทีมงานกับกลุ่มงานแตกต่างกันอย่างไร (Teams VS Groups : What is the difference ?)
กลุ่มงาน (Work group) คือ กลุ่มซึ่งมีกิจกรรมระหว่างกันเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในการ ตัดสินใจช่วยเหลือให้สมาชิกแต่ละคนทำงานภายในขอบข่ายที่เขารับผิดชอบ
กลุ่มงานไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นจึงมีลักษณะคล้ายกับการที่สมาชิกแต่ละคนมีการช่วยเหลือกันตามส่วนที่ได้รับแบ่งความรับผิดชอบ ไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในทางบวกซึ่งจะสร้างระดับของสมรรถนะที่มากกว่าผลรวมของปัจจัย นำเข้า
ทีมงาน (Work team, Team work) เป็นการเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลจากการใช้ความพยายามของแต่ละบุคคลรวมกัน หรือหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันทำงานให้สำเร็จ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในองค์กรหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่องค์การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ลักษณะของกลุ่มงาน(Work Groups)
1.เป้าหมาย(Goal) = มีการแบ่งปันข้อมูล(Share information)
2.คุณค่า(พลัง)ในการใช้ทรัยากรร่วมกัน(Synergy)= เป็นกลาง บางครั้งเป็นลบ[Neutral (Sometimes negative)]
3.ความรับผิดชอบในการทำงาน(Accountability) =ทำงานส่วนบุคคล(Individual
4.ทักษะ(Skills)= ไม่สม่ำเสมอ(Random and varied)
ลักษณะของทีมงาน(Work Teams)
1.เป้าหมาย (Goal)=ลักษณะการทำงานร่วมกัน(Collective Performance)
2.คุณค่า(พลัง)ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน(Synergy)=เป็นบวก(Positive)
3.ความรับผิดชอบในการทำงาน(Accountability)=ส่วนบุคคลและร่วมมือ(Individual and mutual)
4.ทักษะ(Skills)=มีการพัฒนาอยู่เสมอ(Complementary)
(ด้านบนแสดงการเปรียบเทียบกลุ่มงานและทีมงาน) (Comparing work groups and work team)(Robbins. 1996 : 348)
ในการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในทีมงานมีการให้ข้อมูลแก่กันและกัน และต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนด้วย เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของแต่ละคนในทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุด

ร.ท.หญิง หยาดพิรุณ ส่อสืบ
เรียบเรียงจาก : หนังสือพฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior (OB)

No comments: